YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng qui định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

  (1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

  (2) Cho tất cả các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 5 cây hoa trắng.

  (3) Cho tất cả các cây hoa vàng F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có số cây hoa vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

  (4) Cho tất cả các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 64 cây hoa đỏ : 8 cây hoa vàng : 9 cây hoa trắng

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A-B- = đỏ A-bb = vàng aaB- = aabb = trắng

  P: AaBb tự thụ

  F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

  Hoa trắng dị hợp ở F1 aaBb = 2/16 = 12,5% → (1) đúng

  Đỏ F1: (1/9AABB : 2/9AABb : 2/9AaBB : 4/9AaBb)

  Đỏ F1 tự thụ

  F2 : 1/9AABB : 2/9×(3AAB- : 1AAbb) : 2/9×(3A-BB : 1aaBB) : 4/9×(9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aab)

  ↔        Đỏ: A-B- = 1/9 + 2/9 × ¾ + 2/9 × ¾ + 4/9 × 9/16 = 25/36

   Vàng: A-bb = 2/9 × ¼ + 4/9 × 3/16 = 5/36

   Trắng: aaB- + aabb = 1 – 25/36 – 5/36 = 6/36

  Vậy F2 : 25 đỏ : 5 vàng : 6 trắng → (2) sai

  Vàng F1: (1/3AAbb : 2/3Aabb)

  Vàng F1 × vàng F1

  F2 vàng t/c : AAbb = 2/3 x 2/3 = 4/9 → (3) sai

  Đỏ F1 x đỏ F1

  F2 :       aabb = 1/81

   aaB- = 2/9 × 2/9 + 2/9 × 1/9 × 2 = 8/81

   A-bb = 2/9 × 2/9 + 2/9 × 1/9 × 2 = 8/81

   A-B- = 64/81

  Vậy F2 : 64 đỏ : 8 vàng : 9 trắng → (4) đúng

  Vậy có 2 kết luận đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON