YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F 1 toàn cây hoa đỏ. Cho F 1 tự thụ phấn được F 2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F 2 .

  • A. Đời F 2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ
  • B. Đời F 2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng
  • C. Đời F 2 có 9 loại kiểu gen, 5 kiểu gen quy định hoa trắng
  • D. Đời F 2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  F2 có tỉ lệ 245 cây hoa trắng: 315 cây hoa đỏ = 9 hỏa đỏ : 7 hoa trắng

  => F1 có kiểu gen AaBb

  F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) = (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb). Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb. Số loại kiểu gen = 3 x 3 = 9 loại. Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ  A-B- = 4 loại

  => Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng = 9 – 4 = 5 loại

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON