ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không là bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. Đảng cần tập hợp tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mọi trận dân tộc thống nhất
  • B. Truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào giai cấp công nhân Việt Nam, coi đó là điều kiện tiên quyết để giải phóng dân tộc
  • C. Đảng phải nắm bắt tình hình thế giới và trong nước đã đề ra chủ trương biện pháp cách mạng phù hợp
  • D. Đảng phải có đường lối đúng đắn trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 120, loại trừ

  Cách giải:

  Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám bao gồm:

  - Đảng phải có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; nắm bắt tình hình thế giới và trong nước đã đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.

  - Đảng tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở khối liên minh công-nông; phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù, tiến tới đánh bại chúng.

  - Linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON