YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật chuyển động đến độ cao cực đại và độ cao cực đại vật đạt được là 

  • A. t = 0,4 s; H = 0,8 m.                
  • B. t = 0,4 s; H = 1,6 m.
  • C.  t = 0,8 s; H = 3,2 m.                  
  • D. t = 0,8 s; H = 0,8 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng lên trên.

  Phương trình vận tốc của vật là \(v = {v_0} + at = 4 - 10t\left( {m/s} \right)\).

  Phương trình tọa độ của vật là \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 4t - 5{t^2}\left( m \right)\).

  Khi vật đạt độ cao cực đại thì vận tốc của vật v = 0  

   Thời gian vật chuyển động đến lúc đạt độ cao cực đại là t = 0,4 s.

  Độ cao cực đại vật đạt được là \(x = 4.0,4 - 5.0,{4^2} = 0,8m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA