AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  Diện tích và sản lượng lúa cả năm từ 1990- 2015.

  Năm

  1990

  1995

  1999

  2003

  2005

  2015

  Diện tích (triệu ha)

  6,04

  6,77

  7,65

  7,45

  7,33

  7,82

  Sản lượng (triệu tấn)

  19,23

  24,96

  31,39

  34,57

  35,80

  45,22

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

  Năng suất lúa của nước ta ở năm 1990 là (tạ/ha):

  • A. 31,93
  • B. 31,73
  • C. 31,83
  • D. 31,63

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Áp dụng công thức tính năng suất = Sản lượng/ diện tích

  Năng suất lúa nước ta năm 1990 là: 192,3 (triệu tạ)/ 6,04 (triệu ha) = 31,84 tạ/ ha

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>