ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một quần thể ngẫu phối có kích thước lớn, xét một gen có hai alen A và a nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Ở thế hệ xuất phát có tần số alen A ở giới đực là 0,6 và tần số alen A ở gới cái là 0,4. Khi cho các cá thể của quần thể ngẫu phối thu được thế hệ F1. Biết các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau và quần thể không có đột biến và di nhập gen xảy ra. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1 là 

  • A. 0,24AA + 0,52Aa + 0,24 aa = 1.          
  • B. 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1.
  • C. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.   
  • D. 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  P  ♂ P (A) = 0,6 → p (a) = 0,4 ;  P ♀P(A) = 0,4 →q (a) = 0,6

  Quần thể giao phối ngẫu nhiên

  F1: (0,6A : 0,4a) × (0,4A : 0,6a)

  F1: 0,24 AA : 0,52Aa : 0,24 aa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF