ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

  • A. 9.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp.

  Đỏ : hồng : trắng = 9:6:1 =>  kiểu gen của P là: (Aa, Bb) x (Aa, Bb) => A-B-: đỏ; A-,bb và aaB-: hồng; aabb : trắng

  Cao : thấp 12:4 = 3:1 => kiểu gen của P là: Dd X Dd  => D quy định thân cao trội hoàn toàn so với d quy định thán thấp.

  Sự di truyền chung của hai tính trạng là: 9 : 3 : 3 : 1

  Nhận thấy số tổ hợp gen của 2 cặp gen bằng số tổ hợp của 3 cặp gen => 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST (liên kết gen hoàn toàn)

  Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

  F1 xuất hiện kiểu hình hoa trắng, thân thấp \(\frac{{a{\rm{d}}}}{{a{\rm{d}}}}bb \to \) giao tử adb là giao tử liên kết

  => Kiểu gen của P là: \(\frac{{AD}}{{ad}}Bb\,\,x\,\,\frac{{AD}}{{ad}}Bb\) 

  => Số kiểu gen quy định hoa đỏ, thân cao là:

  \(\left( {\frac{{AD}}{{AD}}:\frac{{AD}}{{ad}}} \right)x\left( {BB:Bb} \right) \to \left( {\frac{{AD}}{{AD}}BB:\frac{{AD}}{{ad}}Bb:\frac{{AD}}{{AD}}Bb:\frac{{AD}}{{ad}}BB} \right) \to \)  có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ, thân cao.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON