ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cá thể có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}Dd\) giảm phân sinh ra giao tử Abd chiếm tỉ lệ 18%. Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là: 

  • A. 36%.      
  • B. 18%.      
  • C. 44%.   
  • D. 28%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì Dd giảm phân cho 1/2D : 1/2d

  Giao tử Abd = 18% → Tỉ lệ giao tử Ab = 18%.2 = 36%

  Ab = 36% > 25% → Đây là giao tử sinh ra do liên kết

  → Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là: 100% - 2.36% = 28%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON