YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Hình thành loài bằng cách li địa lý có thể có sự tham giá của các yếu tố ngẫu nhiên
  • B. Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lý
  • C. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất 
  • D. Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa chỉ diễn ra ở động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì sự  hình  thành  loài mới bằng con đường địa lý thường gắn liền với sự chia cắt quần thể gốc thành 2 quần thể mới. Sự chia cắt quần thể này diễn ra một cách ngẫu nhiên nên có sự tham gia của yếu tố tự nhiên.

  • Phương án B sai.  Vì quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra ở 3 khu vực địa lý khác nhau (hình thành loài bằng con đường địa lý).
  • Phương án C sai. Vì con đường hình thành loài nhanh nhất là hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa chứ không phải là con đường sinh thái.
  • Phương án D sai. Vì hình thành loài mới bằng cơ chế lái xa và đa bội hóa chủ yến diễn ta ở thực vật, ít gặp ở động vật.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON