AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Chất

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  X

  Cu(OH)2

  Tạo hợp chất màu tím

  Y

  Dung dịch AgNO3 trong NH3

  Tạo kết tủa Ag

  Z

  Nước brom

  Tạo kết tủa trắng

  Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

  • A. Etyl fomat, Gly-Ala-Gly, anilin    
  • B. Anilin, etyl fomat, Gly-Ala- Gly
  • C. Gly-Ala-Gly, anilin, etyl fomat       
  • D. Gly-Ala-Gly, etyl fomat, anilin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>