AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 

  • A. K2CO3 và HNO3 
  • B. NaCl và Al(NO3)3 
  • C. NaOH và MgSO4 
  • D. NH4Cl và KOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>