AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối đối với H2 bằng 24. Sau khi đun nóng hỗn hợp trên với chất xúc tác thu được hỗn hợp khí Y gồm SO2, O2 và SO3 có tỉ khối đối với H2 bằng 30. Phần trăm số mol của O2 trong hỗn hợp Y là?

  • A. 12,5%.
  • B. 40%.
  • C. 50%.
  • D. 37,5%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(d_{X/H_2 }= 24\) ⇒ trong hỗn hợp khí X, \(n_{SO_2} = n_{O_2}\).
  Đặt \(n_{SO_2} = n_{O_2} = a \ mol\).
  2SO2 + O2 → 2SO3.
  Đặt \(n_{O_2\ pu} = b\ mol\)
  Sau phản ứng, hỗn hợp Y gồm a - 2b mol SO2, a - b mol O2 và 2b mol SO3
  \(d_{Y/H_2} = 30\) ⇔ 64(a - 2b) + 32(a - b) + 80 × 2b = 2 × 30 × (2a - b) ⇒ a = \(\frac{5}{2}\) b Phần trăm số mol của O2 trong hỗn hợp Y là: \(\frac{(a-b)}{(2a-b)}\) = 37,5%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>