AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol AgNO3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất với: 

  • A. 84.          
  • B.  80.       
  • C. 82.         
  • D. 86.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Do Y tác dụng AgNO3 sinh ra NO ⇒ trong Y có chứa H+ và NO3 hết.

  4H+ + NO3 + 3e → NO + 2H2O ⇒ ở phản ứng đầu, nH+ = 0,4 – 0,02 × 4 = 0,32 mol.

  ⇒ nNO3 = 0,32 ÷ 4 = 0,08 mol ⇒ nFe(NO3)2 = 0,04 mol.

  Đặt nFeCl2 = x mol; nCu = y mol. mX = 127x + 64y + 0,04 × 180 = 23,76 gam.

  Bảo toàn nguyên tố Clo : nAgCl = 2x + 0,4 mol.  

  Bảo toàn nguyên tố Ag : nAg = 0,58 – (2x + 0,4) = 0,18 – 2x mol.

  Bảo toàn electron cả quá trình : nFeCl2 + 2nCu + nFe(NO3)2 = nAg + 3/4nH+

  ⇒ x + 2y + 0,04 = 0,18 – 2x + 3/4 × 0,4 ⇒ giải: x = 0,08 mol; y = 0,1 mol.

  ⇒ nAg = 0,02 mol; nAgCl = 0,56 mol ⇒ m = 0,02 × 108 + 0,56 × 143,5 = 82,52 gam.

  Cách khác: nNO = nH+ ÷ 4 = 0,4 ÷ 4 = 0,1 mol.

  Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nNO3 = 0,04 × 2 + 0,58 – 0,1 = 0,56 mol.

  Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe3+ = x + 0,04 mol.

  Bảo toàn điện tích: (x + 0,04) × 3 + 2y = 0,56 mol ⇒ x và y

  ⇒ giải tương tự như cách trên!

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>