AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ: NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO(4). Dung dịch có pH lớn nhất là: 

  • A. Ba(OH)2.          
  • B. NaOH.      
  • C.  KNO3.           
  • D. NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  GIẢ SỬ các dung dịch có cùng nồng độ mol là 1M.

  Dung dịch có pH lớn nhất khi có [OH] lớn nhất.

  (1) NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH ⇒ [OH] < [NH3] = 1M.

  (2) NaOH → Na+ + OH ⇒ [OH] = [NaOH] = 1M. 

  (3) Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH ⇒ [OH] = 2.[Ba(OH)2] = 2M.

  (4) KNO3 → K+ + NO3 ⇒ không có OH.

  ||⇒ Ba(OH)2 có pH lớn nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>