YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hết 13,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,2M và H2SO4 0,2M thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thu được dung dịch Y và 35,74 gam hỗn hợp gồm 3 kết tủa. Phần trăm khối lượng của MgO trong hỗn hợp ban đầu?

  • A. 76,12       
  • B. 23,88   
  • C. 29,85       
  • D. 70,15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  13,4 gam hỗn hợp MgO x mol và Al2O3 y mol → 40x + 102y = 13,4

  HCl 0,6 mol; H2SO4 0,1 mol; Ba(OH)2 0,45 mol

  → BaSO4 0,1 mol; Ba2+ còn 0,35 mol

  Dung dịch Y chứa: Ba2+ 0,35 mol; Cl- 0,6 mol → có AlO2- 0,1 mol

  => 3 kết tủa chứa: BaSO4 0,1 mol; Mg(OH)2 x mol và Al(OH)3 2y – 0,1

  Ta có 233.0,1 + 58x + 78.(2y – 0,1) = 35,74

  Vậy x = 0,08 mol; y = 0,1 mol

  → %mMgO = 0,08.40/13,4 = 23,88%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON