• Câu hỏi:

  Gắn một vật khối lượng m=4 kg vào một là xo lý tưởng nó dao động với chu kì \({T_1} = 1s\) khi gắn một vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, nó dao động với chu kì \({T_2} = 0,5s\). Khối lượng m2 bằng

  • A. 2 kg        
  • B. 0,8 kg 
  • C. 0,5 kg  
  • D. 1 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC