YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M điện cực trơ cho đến khí ở catot xuất hiện 6,4 g kim loại thì thể tích khí thu được (dktc) là:

  • A. 2,24 lít.
  • B. 1,12 lít.
  • C. 0,56 lít.
  • D. 4,48 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu
  Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
  Bảo toàn e: \(2n_{Cu}=4n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 0,05\ mol\)
  \(\Rightarrow V_{O_2} = 1,12\ (l)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA