AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương tình hóa học của phản ứng : 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn.
  Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

  • A. Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử.
  • B. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hóa.
  • C. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.
  • D. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất khử là chất có số oxi hóa tăng Cr →Cr3+ + 3e

  Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm Sn2+ + 2e →Sn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>