YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng ở 3000C: H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k), Kc = 10
  Cho vào bình C\(\tiny H_2\) = 0,02 M; C\(\tiny I_2\) = 0,03 M; CHI = 0,1M. Nồng độ cân bằng của HI gần giá trị nào nhất?

  • A. 0,004.
  • B. 0,091.
  • C. 0,11.
  • D. 0,096.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét cân bằng: H2 + I2 \(\leftrightarrow\) 2HI
  Ban đầu (M) 0,02   0,03   0,1
  Cân bằng (M) 0,02 - x   0,03 - x   0,1 + 2x

  \(\Rightarrow K_c = \frac{[HI]^2}{[I_2].[H_2]}\)
  ⇒ x < 0 ⇒ Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch

  ⇒ Xét cân bằng: 2HI \(\leftrightarrow\) H2 + I2
  Ban đầu (M) 0,1   0,02   0,03
  Cân bằng (M) 0,1 - x   0,03 + 0,5x   0,02 + 5x

  \(\Rightarrow K_c = \frac{[I_2].[H_2]}{[HI]^2}\)
  ⇒ x= 0,07 M
  ⇒ [HI] = 0,093 M gần nhất với giá trị 0,091 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF