YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng ở 3000C: H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k), Kc = 10
  Cho vào bình C\(\tiny H_2\) = 0,02 M; C\(\tiny I_2\) = 0,03 M; CHI = 0,1M. Nồng độ cân bằng của HI gần giá trị nào nhất?

  • A. 0,004.
  • B. 0,091.
  • C. 0,11.
  • D. 0,096.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét cân bằng: H2 + I2 \(\leftrightarrow\) 2HI
  Ban đầu (M) 0,02   0,03   0,1
  Cân bằng (M) 0,02 - x   0,03 - x   0,1 + 2x

  \(\Rightarrow K_c = \frac{[HI]^2}{[I_2].[H_2]}\)
  ⇒ x < 0 ⇒ Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch

  ⇒ Xét cân bằng: 2HI \(\leftrightarrow\) H2 + I2
  Ban đầu (M) 0,1   0,02   0,03
  Cân bằng (M) 0,1 - x   0,03 + 0,5x   0,02 + 5x

  \(\Rightarrow K_c = \frac{[I_2].[H_2]}{[HI]^2}\)
  ⇒ x= 0,07 M
  ⇒ [HI] = 0,093 M gần nhất với giá trị 0,091 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON