• Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác \(ABC\) đều cạnh \(2a\), biết thể tích khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) bằng \({a^3}\). Tính khoảng cách \(h\) giữa hai đường thẳng \(AB\) và \(B'C'\)

  • A. \(h = \frac{{4a}}{{\sqrt 3 }}\).
  • B. \(h = \frac{a}{{\sqrt 3 }}\).
  • C. \(h = a\).
  • D. \(h = a\sqrt 3 \).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}AB//A'B' \Rightarrow AB//\left( {A'B'C'} \right)\\ \Rightarrow d\left( {AB,B'C'} \right) = d\left( {AB,\left( {A'B'C'} \right)} \right) = d\left( {A,\left( {A'B'C'} \right)} \right)\\ = \frac{{{V_{ABC.A'B'C'}}}}{{{S_{ABC}}}} = \frac{a}{{\sqrt 3 }}.\end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC