AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

  2FeBr2  +  Br2   →  2FeBr3                 

  2NaBr  + Cl2   → 2NaCl  +  Br2.             

  Phát biểu đúng là 

  • A.  Tính khử của mạnh hơn .             
  • B. Tính khử của  mạnh hơn Fe2+.
  • C. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.       
  • D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>