• Câu hỏi:

  Cho 29,2 gam HCl tác dụng hết với KMnO4, thu được V lít khí Cl2(đktc). Giá trị của V là

  • A. 8,96  
  • B. 17,92   
  • C. 5,60    
  • D. 11,20  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  ⇒ nHCl = 29,2/36,5 = 0,8 (mol) ⇒ nCl2 = 0,8.5/16 = 0,25

  V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC