YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức của phương trình \(2{z^2} + \sqrt 3 z + 3 = 0\). Tính \(z_1^2 + z_2^2\).

  • A.  \(-\frac{9}{4}\)
  • B.  \(\frac{8}{3}\)
  • C.  \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • D.   \(\frac{{ - \sqrt 3 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(2{z^2} + \sqrt 3 z + 3 = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{z_1} = - \frac{{\sqrt 3 }}{4} + \frac{{\sqrt {21} }}{4}i}\\ {{z_2} = - \frac{{\sqrt 3 }}{4} - \frac{{\sqrt {21} }}{4}i} \end{array}} \right.\)

  Vậy: \(z_1^2 + z_2^2 = -\frac{9}{4}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON