YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biện pháp tu từ chủ yếu được tác giả sử dụng trong bài thơ là:

  • A. Điệp từ.
  • B. Lặp cấu trúc.
  • C. Cả A và B đều đúng.
  • D. Liệt kê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON