YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Tự do được viết theo thể thơ nào?

  • A. Thể thơ tự do.
  • B. Thơ 7 tiếng.
  • C. Thơ 5 tiếng.
  • D. Thơ 4 tiếng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON