Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều - Hình học 12

5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

Bài Kiểm tra Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều với nội dung kiến thức chủ yếu xoay quanh nhận dạng đa diện lồi, xác định loại, số đỉnh, số cạnh, số mặt của một đa diện đều sẽ giúp các em ôn lại bài học một cách hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):