bài tậ SInh học

bài tậ SInh học

bởi Ha Ye ngày 05/09/2017

đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

b. số nu mỗi loại của đoạn gen

c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

d. số liên kết hidro của đoạn gen này

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

 • a. 5'XGGAATTA3'

  b+c thì mình nghĩ là đếm thôi chứ k cần ct

  d. H= 2A +3G

  bởi Bạn Thủy ngày 29/09/2017
  Like (0)
 • a. Trình tự các nucleotit trên mạch bổ sung như sau:

  5'XGGAATTA3'

  b. Số G = Số G mạch 1 + Số X mạch 1= 3 = Số X

   Số A = Số A mạch 1 + Số T mạch 1= 5 = Số T

  c. Mạch 1: A+G/T+X=3/8

  Mạch 2: A+G/T+X= 5/8

  Cả gen: A+G/T+X = 1

  d. Số liên kết Hidro của đoạn gen này = 2A+3G = 19

  bởi Phạm Khánh Linh ngày 29/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • ở một loài giao phối xet hai cặp nhiễm sắc thể thường ;trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 gen hai alen trội hoàn lặn toàn ,không xét đến giới tính của phép lai , quần thể lưỡng bội có nhiều nhất bao nhiêu phép lai cho kiểu hình ở đời con phân tính theo tỉ lệ 1:1

 • giúp e với ạ

  bởi Yuki Duyên ngày 16/11/2017 |   1 Trả lời

  vùng điều hòa là vùng 

 • vì sao lại như thế này ạ

 • bởi Nguyễn Hoa ngày 12/11/2017 |   1 Trả lời

  Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu đuoejc kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A.1/32 B.1/2 C.1/64 D.1/4
 • Giúp với!!!

  bởi Phạm Lê ngày 10/11/2017 |   0 Trả lời

  Một loài thực vật, Tính trạng màu hoa do hai cặp gen qui định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết ràng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Trong số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiểm tỉ lệ 2/3.

  II.Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.

  III. Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hđỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27.

  IV. . Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với các cây htrắng , thu được F3 có KHPL theo tỉ lệ: 2 cây hhồng: 1 cây htrắng.

 • chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64