Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

bởi Lê Nhung ngày 24/05/2017

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

A khiếu nại tố cáo b tự do ngôn luận c bất khả xâm phạm về chỗ ở d quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

 

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

  • Công ty x đã chấm dứt hợp đồng lao động với chị y sau khi chị vừa sing con, chị y đã khiếu nại, giám đốc công ty đã giải quyết cho chị. Hỏi giám đốc công ty trong trừơng hợp này đã thực hiện hình thức nào của pháp luật?

  • Chị x bị công ty chấm dứt hợp đồng sau khi mới sinh con. Chị đã khiếu nại, giám đốc cũng đã giải quyết cho chị. Trong trường hợp này, chị x và giám đốc đã

    A, sử dụng p.luật và thi hành p.luật.    

    B. Sử dụng p.luật  và tuân thủ p.luật.

    C. Sử dụng p.luật và áp dụng p.luật