YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5.11 trang 15 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.11 trang 15 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R1=6Ω; dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A.

a. Tính R2

b. Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch.

c. Mắc một điện trở R3 vào mạch điện trên , song song với R1 và R2 thì dòng điện trong mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này khi đó.  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Mạch gồm R1//R2, nên ta có:

- Hiệu điện thế qua R1 bằng hiệu điện thế qua R2 và bằng hiệu điện thế của toàn mạch: 

U=U1=U2

- Cường độ dòng điện trong mạch: I=I1+I2

Ta suy ra, cường độ dòng điện qua điện trở R1 là:

\({I_1} = I - {I_2} = 1,2 - 0,4 = 0,8{\rm{A}}\)

Lại có:

\(\begin{array}{l} {I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{U}{{{R_1}}} = 0,8A(1)\\ {I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{U}{{{R_2}}} = 0,4A(2) \end{array}\)

Lấy (1)/(2) ta được: 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \frac{{\frac{U}{{{R_1}}}}}{{\frac{U}{{{R_2}}}}} = \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}} = \frac{{0,8}}{{0,4}} = 2}\\ { \Rightarrow {R_2} = 2{R_1} = 2.6 = 12{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

b) Ta có: U=U1=U2

Hiệu diện thế qua điện trở R1 là:

U1=I1.R1=0,8.6=4,8V

⇒U=U1=U2=4,8V

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch là: U=4,8V

c) Điện trở tương đương của mạch là:

\({R_{td}} = \frac{U}{I} = \frac{{4,8}}{{1,5}} = 3,2{\rm{\Omega }}\)

- Điện trở tương đương của điện trở R1 và R2 là R12

\({R_{12}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{6.12}}{{6 + 12}} = 4{\rm{\Omega }}\)

Lại có: R12//R3

- Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_3}}} + \frac{1}{{{R_{12}}}}}\\ {}&{ \Rightarrow \frac{1}{{{R_3}}} = \frac{1}{{{R_{td}}}} - \frac{1}{{{R_{12}}}}}\\ {}&{ \Rightarrow \frac{1}{{{R_3}}} = \frac{1}{{3,2}} - \frac{1}{4} = \frac{1}{{16}}}\\ {}&{ \Rightarrow {R_3} = 16{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

Vậy điện trở R3=16Ω và điện trở tương đương của đoạn mạch là R=3,2Ω

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.11 trang 15 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF