ADMICRO

Giải Sinh 12 SGK nâng cao Chương 2 Bài 11 Quy luật phân ly

 
VIDEO

Hoc247 biên soạn và tổng hợp bộ tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Sinh 12 nâng cao Chương 2 Bài 11 Quy luật phân ly với nội dung bám sát theo chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức sau các tiết học và có nhiều phương pháp giải bài tập SGK hơn. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ADSENSE

Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Phát biểu nội dung quy luật phân li?

Hướng dẫn giải

 • Giải thích: F1 đều tính trạng trội và tính trạng lặn lại xuất hiện ở F2 giúp Menđen nhận thấy các tính trạng không trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương thời. Ông cho rằng mỗi tính trạng ở cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định mà sau này gọi là gen. Sự phân li và tổ hợp của các nhân tố di truyền đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ.
 • Nội dung quy luật phân li: Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân li đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp.

Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li?

Hướng dẫn giải

 • Trong tế bào 2n, các NST luôn tồn tại thành từng cặp đồng dạng, do đó các gen trên NST cũng tồn tại thành từng cặp. Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định gọi là locut
 • Mỗi bên bố, mẹ cho một loại giao tử mang gen A hoặc a, qua thụ tinh hình thành F1 có kiểu gen Aa. Do sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân của F1 đã đưa đến sự phân li của cặp gen tương ứng Aa, nên 2 loại giao tử A và a được tạo thành với xác suất ngang nhau là ½. Sự thụ tinh của 2 loại giao tử đực vá cái mang gen A và a đã tạo ra F2 có tỉ lệ kiểu gen là: 1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa.
 • F1 toàn hoa đỏ vì ở thể dị hợp Aa gen trội A át chế hoàn toàn gen lặn a trong khi thể hiện kiểu hình. Cũng tương tự, do đó F2 ta thu được tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng
 • Bố mẹ không truyền cho con cái kiểu hình cụ thể mà là các alen, sự tái tổ hợp các alen từ bố và mẹ tạo thành kiểu gen và qui định kiểu hình cụ thể ở cơ thể con lai.

Sơ đồ lai:

Qui ước gen:

A ---> qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a ---> qui định hoa trắng

Ta có sơ đồ lai một cặp tính trạng như sau:

Ptc:                       AA             ×               aa

Gp:                        A                                 a

F1:                             Aa (100% hoa đỏ)

F1 × F1:                Aa             ×              Aa

F2:          KG         1 AA  :  2 Aa  :  1 aa

               KH        3 hoa đỏ : 1 hoa trắng


Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.

a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở F1 và F2 sẽ như thế nào?

b) Bằng cách nào xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở F2?

Hướng dẫn giải

Câu a)  

Quy định A - quả đỏ, a- quả vàng.

P :                      AA            x                 aa

Giao tử P:             A            ;                  a

F1                       Aa            x                Aa

Giao tử F:         A, a          ;               A, a

F2 ,                        1AA : 2Aa : 1aa

Vậy F1 : 100% quả đỏ ; F2 : 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

Câu b)

 • Lai phân tích và cho tự thụ phấn: Nếu cho kết quả đồng tính thì cây quả đỏ ở F2 là đồng hợp tử trội, nếu kết quả phân tính thì cây quả đỏ ở F2 là dị hợp tử.

Bài 4 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng.

a) Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b) Cho chuột F1 giao phối với chuột lông trắng thì kết quả của phép lai như thế nào? Cho biết , màu lông do một gen quy định.

Quy định A - lông xám ; a - lông trắng

Hướng dẫn giải

Câu a)

P :             Lông xám           x            lông trắng

                            AA                                   aa

F1 :                                   Aa (lông xám)

F:  1AA : 2Aa : 1aa   3 lông xám : 1 lông trắng.

Câu b)

P :             Aa                x                   aa

Giao tử F1 :          A, a              ;                   a

F2 :       1Aa : 1 aa     1 lông xám : 1 lông trắng.


Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Màu lông ở trâu do 1 gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng ( 6). Xác định kiểu gen của 6 con trâu nói trên?

Hướng dẫn giải

 • Quy ước gen: A – lông đen, a – lông trắng.
 • Xét cặp (4) và (5) sinh ra (6) có kiểu hình khác hoàn toàn so với bố mẹ → tính trạng di truyền theo quy luật phân li và tính trạng lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng.

→ Trâu (4) và (5) có kiểu gen: Aa; trâu (1), (3), (6): lông màu trắng có kiểu gen: aa.

 • Trâu (3) có kiểu gen aa nhận 1a từ bố (1) và 1a từ mẹ (2). Trâu (4) có kiểu gen Aa nhận 1a từ bố (1) và 1A từ mẹ (2) → Trâu mẹ (2) có kiểu gen Aa.
 • Sơ đồ lai:

(1) × (2):    Aa × aa

GP:      A, a       a

(3); (4):   aa (lông trắng); Aa (lông đen)

(4) × (5):      Aa    ×   Aa

GP:         A, a         A, a

(6):         aa (lông trắng)


Bài 6 trang 45 SGK Sinh 12 nâng cao

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng.

A. 100% hạt vàng.

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xạnh.

C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

D. 5 hạt vàng : 1 hạt xanh. 

Hướng dẫn giải

Đáp án A
Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Sinh 12 Chương 2 Quy luật phân li được trình bày rõ ràng, khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

 

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON