YOMEDIA

Đề trắc nghiệm ôn tập Chương 7, 8, 9 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 7, 8,9 của bộ môn Hóa học 12 năm học 2019 - 2020. Tài liệu bao gồm các dạng bài cơ bản của chương 7, 8 và 9 trong chương trình lớp 12, thông qua tài liệu này các em có thể nắm chắc kiến thức, củng cố kỹ năng làm bài đồng thời đạt thành tích cao nhất trong các kì thi. Mời các em tham khảo!

Đề trắc nghiệm ôn tập Chương 7, 8, 9 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020

 

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

A. VIIIB.                        B. IA.                             C. IIA.                            D. VIB.

Câu 2. Dãy các kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư là

A. Al, Na, Zn.                                                         B. Mg, Ca, K.                

C. Al, Ag, Zn.                                                        D. Al, Cr, Zn.

Câu 3. Hai kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội là

A. Fe và Mg.                                                          B. Fe và Cu.                  

C. Fe và Cr.                                                            D. Cr và Ag.

Câu 4. Tôn là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?  

A. Zn.                             B. Ni.                              C. Sn.                              D. Cr.

Câu 5. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

A. CrCl3.                         B. FeCl3.                         C. MgCl2.                       D. FeCl2.

Câu 6. Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

A. Zn(OH)2 và Fe(OH)3.                                        B. Cr(OH)3 và Zn(OH)2.

C. NaOH và Al(OH)3.                                             D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3.

Câu 7. Hợp chất Fe(OH)3 phản ứng được với dung dịch

A. NaCl.                         B. Na2SO4.                     C. KCl.                           D. HCl.

Câu 8. Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với chất nào sau đây ?       

A. O2.                              B. S.                                C. Cl2.                             D. F2.

Câu 9. Bột kim loại X tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. Kim loại X là

A. Fe.                              B. Al.                               C. Cu.                            D. Zn.

Câu 10.  Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?  

A. ZnO.                          B. Zn(OH)2.                    C. ZnSO4.                       D. NaHCO3.

Câu 11. Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng ?

A. MgO.                                                                 B. FeO.                         

C. Fe2O3.                                                                D. Al2O3.

Câu 12. Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 ?

 A. Cu.                            B. Al2O3.                        C. FeO.                           D. Fe(NO3)2.

Câu 13. Quặng manhetit có thành phần chính là

A. Fe3O4.                                                                B. FeS2.                           C. FeCO3.                           D. Fe2O3.

Câu 14. Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

A. Si.                               B. Mn.                            C. S.                               D. Fe.

Câu 15. Nguyên liệu dùng để sản xuất thép là

A. hematit đỏ.                 B. hematit nâu.               C. xiđerit.                      D. gang.

Câu 16. Chất nào dưới đây là chất khử các sắt oxit trong lò cao ?

A. CO.                            B. CO2.                           C. Al.                              D. H2.

Câu 17. Muối sunfua nào dưới đây có thể điều chế được bằng cách cho khí H2S tác dụng với dung dịch muối của kim loại tương ứng?

A. Na2S.                          B. ZnS.                           C. FeS.                            D. PbS.

Câu 18. Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ bộ một chất thải ở dạng dung dịch chứa ion Fe3+ và Cu2+ ta dùng lượng dư

A. dung dịch muối ăn.                                            B. ancol etylic.

C. giấm ăn.                                                             D. nước vôi trong.

Câu 19. Kim loại nào dưới đây khi cho vào dung dịch CuSO4 loãng (dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa gồm một chất ?

A. Ag.                             B. Ba.                             C. Ca.                             D. K.

Câu 20. Phương trình hoá học nào sau đây sai ?

A. 3Br2    +  6FeCl2 →  2FeBr3  +  4FeCl3

B. Cr2O3  +  2NaOH (loãng) → 2NaCrO2  + 2H2O  

C. 3Cl2   + 2FeBr2  →  2FeCl3  +  2Br2

D. Br2   +  2FeBr2 →  2FeBr3

Câu 21. Phản ứng nào sau đây không tạo ra Ag kim loại ?

A. Cho bột Fe tác dụng với dụng dịch AgNO3.                                              

B. Nhiệt phân AgNO3.

C. Điện phân dung dịch AgNO3 với các điện cực trơ.                                

D. Cho Na tác dụng với dụng dịch AgNO3.

Câu 22. Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

A. axit HCl (dư).                                                    B. NaOH (dư).              

C. AgNO3 (dư).                                                      D. NH3 (dư).

Câu 23. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch kali hiđroxit, thanh kẽm bị mòn dần, có bọt khí thoát ra. Chất oxi hoá là

A. KOH.                         B. H2O.                           C. O2.                              D. KOH và O2.

Câu 24. Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3, CuO, Ag. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 3.                                B. 5.                                C. 2.                                D. 4.

Câu 25. Ứng dụng nào sau đây của kim loại là không đúng ?

A. Kẽm được dùng để sản xuất pin khô.

B. Thiếc được tráng lên các đồ vật bằng sắt để chống ăn mòn kim loại theo phương pháp điện hóa.

C. Chì được dùng để ngăn cản tia phóng xạ.

D. Niken được dùng làm chất xúc tác trong công nghiệp hóa chất.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 26 đến câu 50 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 7, 8, 9 MÔN HÓA 12

1A 2A 3C 4A 5D 6B 7D 8D 9B 10C
11B 12D 13A 14D 15D 16A 17D 18D 19D 20B
21D 22A 23B 24B 25B 26C 27D 28D 29A 30B
31B 32C 33B 34D 35D 36C 37B 38D 39D 40C
41B 42B 43A 44B 45B 46B 47D 48A 49C 50C

...

Trên đây là phần trích đoạn nội dung đề trắc nghiệm Chương 7, 8, 9 môn Hóa học 12, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào hệ thống hoc247.net để tải về máy!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tự liệu khác tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

YOMEDIA