ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Vinh - Nghệ An có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Vinh - Nghệ An lần 2 kì thi THPT Quốc gia theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

THPT Chuyên Vinh

 

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Bán phản ứng nào sau đây xảy ra đầu tiên ở anot khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 và NaCl với anot bằng Cu?

     A. 2H2O → O2 + 4H+ + 4e                                  B. Cu → Cu2+ + 2e

     C. 2Cl → Cl+ 2e                                               D. Cu2+ + 2e →Cu

Câu 2: CaO được dùng để làm khô khí nào trong các khí sau?

     A. Cl                            B. NH3                          C. CO2                            D. HCl

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X có công thức hóa học là H2N - CH(CH3) - COOH. Ký hiệu của X là:

     A. Gly                            B. Val                            C. Glu                            D. Ala

Câu 4: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được sản phẩm là:

     A. Mantozo                  B. Fructozo                     C. Saccarozo             D. Glucozo

Câu 5: Fructozo không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây?

     A. Dung dịch AgNOtrong NH3, đun nóng     B. Hcó Ni xúc tác, đun nóng

     C. Nước brom                                                    D. Cu(OH)trong môi trường kiềm

Câu 6: Từ mỗi chất: Cu(OH)2, NaCl lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó số phản ứng tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 2 kim loại Cu, Na là:

     A. 6                               B. 3                               C. 5                                D. 4

Câu 7: Cho 12,65 gam Na tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl x mol/ lít thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của x là:

     A. 1,0                            B. 2,5                            C. 1,4                             D. 2,0

Câu 8: Chất nào sau đây là đipeptit?

     A. H2N - CH2 - CONH - CH- C(CH3) – COOH

     B. H2N - CH2 - CONH - CH2 - CONH - COOH

     C. H2N - CH2 - CONH - CH(CH3) - COOH

     D. H2N - CH2 - CONH - CH2 - CH2 - COOH

Câu 9: Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức hóa học:

     A. CH3COOC2H3            B. C2H3COOOCH3         C. HCOOC2H5                D. C2H5COOC2H3

Câu 10: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

     A. Fe                             B. Al                              C. Cu                             D. Ag

Câu 11: Cho 29,5 gam amin X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 47,75 gam muối có dạng RNH3Cl (R là gốc hidrocacbon). Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là:

     A. 4                               B. 1                               C. 3                                D. 2

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

     A. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn của triolein

     B. Chất béo là thành phần chính của dẫu mỡ động, thực vật

     C. Trong phân tử trilinolein có 9 liên kết π

     D. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được 3 mol glixerol

Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2

(2) Cho Na2O vào H2O

(3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3

(4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn

Số thí nghiệm có NaOH tạo ra là:

     A. 1                               B. 2                               C. 4                                D. 3

Câu 24: Hai dây phơi làm bằng hai kim loại nguyên chất là Cu và Al, được nối với nhau rồi để trong không khí ẩm. Chỗ nối của 2 dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây?

     A. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực âm và bị ăn mòn

     B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực dương và bị ăn mòn

     C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực âm và bị ăn mòn

     D. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực dương và bị ăn mòn

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl metacrylat cần vừa đủ V lít O2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là:

     A. 8,400                        B. 8,736 .                      C. 7,920                        D. 13,440

Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 2M và Na2CO3 1,5M thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch CaCl2 dư thu được 45 gam kết tủa. Giá trị của V có thể là:

     A. 11,2                          B. 2,80                          C. 4,48                          D. 5,60

Câu 34: Hợp chất X có các tính chất

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3

- Không tác dụng với Fe

- Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm có chất kết tủa và chất khí

X là chất nào trong các chất sau?

     A. BaCl2                        B. CuSO4                       C. AlCl3                          D. FeCl3

Câu 35: Trong các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân Fe(NO3)2                                                            

(2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng

(4) Đốt cháy HgS bằng O2

(5) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

     A. 4                               B. 3                               C. 5                                D. 2

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4, FeS trong m gam dung dịch HNO3 50% thu được 2,688 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Dung dịch thu đưcọ phản ứng vừa đủ với 240ml dung dịch NaOH 2M. Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

     A. 73,10                        B. 57,96                        C. 63,10                        D. 62,80

Câu 37: Cho 10,8 gam bột Al và m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung nóng thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thời thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z chứa 106,16 gam muối và thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong m gam X là:

     A. 21,92 gam               B. 24,32 gam               C. 27,84 gam                D. 19,21 gam

Câu 38: Hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp Y gồm Fe, FeO, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hơp Z gồm NO, NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5), tỉ khối của Z so với metan là 2,725. Giá trị của m là :

     A. 7,68                          B. 6,82                          C. 10,34                        D. 30,40

Câu 39: Trieste X được tạo thành từ glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Cho m gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần ít nhất bao nhiêu lít O2 (đktc)?

     A. 17,92 lít                   B. 13,44 lít                   C. 8,96 lít                      D. 14,56 lít

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 51,84 gam. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. X có đồng phân hình học cis- trans.

     B. Có thể điều chế X bằng phản ứng este hóa giữa axit fomic và ancol anlylic

     C. X có thể làm mất màu nước brom

     D. Trong phân tử X có 6 nguyên tử hidro

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Vinh - Nghệ An lần 2 nhé!

 

ĐÁP ÁN ĐỀ LẦN 2 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH – NGHỆ AN

1.C

2.B

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.C

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.D

18.B

19.D

20.B

21.A

22.A

23.A

24.A

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.C

34.C

35.A

36.A

37.C

38.A

39.D

40.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Vinh Nghệ An thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1