ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 1 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD & ĐT THANH HÓA

THPT Chuyên Lam Sơn

 

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng ?

     A. Xà phòng hóa                  B. Tráng gương              C. Este hóa                          D. Hidro hóa

Câu 2: Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

     A. Mg                                   B. Na                              C. Al                                    D. Cu

Câu 3: Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:

     A. 2,3 gam                            B. 3,2 gam                      C. 4,48 gam                         D. 4,42 gam

Câu 4: Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ YZ trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của X là:

     A. Etyl axetat                       B. Metyl propionat         C. Metyl axetat                    D. Metyl acrylat

Câu 5: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra ?

     A. sự khử ion Na+                 B. sự khử ion Cl-            C. sự oxi hóa ion Cl-       D. sự oxi hóa ion Na+

Câu 6: Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2Orồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là :

     A. 5,6 lít                                B. 11,2 lít                       C. 22,4 lít                             D. 8,4 lít

Câu 7: Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua ?

     A. Al, Mg, Fe                       B. Al, Mg, Na.               C. Na, Ba, Mg                     D. Al, Ba, Na

Câu 8: Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh ?

     A. Glutamic                          B. Anilin                         C. Glyxin                             D. Lysin

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phần sản phẩm thu được khác với chất còn lại ?

     A. Protein                             B. Cao su thiên nhiên     C. Chất béo                          D. Tinh bột

Câu 10: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ ?

     A. to tằm                               B.  tơ capron                  C. tơ nilon-6,6                     D. tơ visco

Câu 11: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

     A. I, III và IV                       B. II, III và IV               C. I, II và IV                       D. I, II và III

Câu 12: Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), etilenglicol, triolein. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là:

     A. 5                                       B. 7                                 C. 4                                      D. 6

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau:  X + NaOH → CH3COONa + chất hữu cơ Y ;

     Y + O  Y1 ;                                                                         Y1 + NaOH  CH3COONa + H2O

Số chất X thỏa mãn sơ đồ trên là:

     A. 3                                       B. 4                                 C. 2                                      D. 1

Câu 14: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với HCl?

     A. C2H5OH                           B. C6H5NH2                   C. NH2-CH2-COOH            D. CH3COOH

Câu 15: Cho từng chất : NH2-CH2-COOH; CH3COOH; CH3COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) và với dung dịch HCl (đun nóng). Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

     A. 6                                       B. 3                                 C. 5                                      D. 4

Câu 31: Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M, đun nóng. Sản phẩm tạo thành gồm một ancol và một muối có số mol bằng nhau và bằng số mol este. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ 60ml dung dịch KOH 0,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,665 gam muối khan. Công thức của este đó là:

     A. C2H4(COO)2C4H8          B. C4H8(COO)2C2H4        C. CH2(COO)2C4H8            D. C4H8(COO)C3H6

Câu 32: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối DE (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

     A. 4,24                                B. 3,18                              C. 5,36                                 D. 8,04

Câu 33: Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x có thể là:

     A. 1,8                                  B. 2                                   C. 2,2                                   D. 1,5

Câu 34: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

     (a) X + O2  Y;                                                  (b) Z + H2O  G

      (c) Z + Y  T                                                      (d) T + H2O  Y + G.

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng ?

A. 37,21%.                         B. 44,44%.                        C. 53,33%.                           D. 43,24%

Câu 35: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat :

     (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

     (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

     (c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

     (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

     (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.

     (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.

Số phát biểu đúng là:

     A. 3                                        B. 4                                  C. 5                                      D. 6

Câu 36: Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là:

     A. 11,94                                 B. 9,60                             C. 5,97 .                               D. 6,40

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

     A. 1,81 mol                            B. 1,95 mol                      C. 1,8 mol.                           D. 1,91 mol

Câu 38: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

     A. 152 gam                             B. 146,7 gam                   C. 175,2 gam .                     D. 151,9 gam

Câu 39: Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly và Ala–Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là:

     A. 86,16                                 B. 90,48                           C. .83,28                              D. 93,26

Câu 40: Hỗn hợp E gồm X, YZ là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đù thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với :

     A. 12                                      B. 95                                C. 54                                    D. 10

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN - THANH HÓA

1.A

2.D

3.B

4.D

5.A

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.A

28.C

29.B

30.C

31.B

32.D

33.D

34.B

35.B

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

YOMEDIA
1=>1