AMBIENT

Bài tập xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của este

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của este có đáp án hướng dẫn chi tiết. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ, CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA ESTE

 

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Tên este RCOOR gồm: tên gốc hiđrocacbon R + tên anion gốc axit (đuôi “at”).

B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều và gọi là phản ứng xà phòng hoá.

D. Các este là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường và chúng rất ít tan trong nước.

Câu 2: So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

A. thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều.

B. thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro.

C. cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hiđro bền vững.

D. cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7.8 gam este X thu được 11.44 gam CO2 (đktc) và 4.68 gam H2O. CTPT của X là:

A. C2H4O2                                                     

B. C3H6O2

C. C4H8O2       

D. C5H10O2

Câu 4: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức, no, mạch hở và ancol đơn chức, no, mạch hở có dạng.

A.  CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) 

B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C. CnH2nO2  ( n ≥ 3)

D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 5: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ;  (3) HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ;  (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

B. (1), (2), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (6), (7).

D. (1), (2), (3), (6), (7).

Câu 6: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là:

A. CnH2nO2  ( n ≥ 2)

B. CnH2n+2O2  ( n ≥ 4)

C. CnH2n-2O2  ( n ≥ 4)

D. CnH2n+1O2 ( n ≥ 3)

Câu 7:  Tính số đồng phân của este X mạch hở có CTPT là C4H6O2 .

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 8:  Các  hợp chất: isoamyl axetat; etyl axetat, benzyl fomat; vinyl axetat thuộc loại hợp chất:

A. Este không no

B. este

C. Axit axetic

D. anđehit

Câu 9: Số đồng phân của hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2  tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 10: Một este tạo từ axit no đơn chức và ancol no, bậc III đơn chức mạch hở. Vậy công thức chung của este đó là :

A. CnH­2nO2 ( n≥5)

B. CnH­2nO2 ( n≥4)

C. CnH­2nO2 ( n≥3)

D. CnH­2nO2 (n≥2)

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34,5g kết tủa.   Các este nói trên thuộc loại:

A. No, đơn chức, mạch hở    

B. No, đa chức, mạch hở

C. Không no, đơn chức, mạch hở

D. Không no, đa chức, mạch hở

Câu 12: Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. CTPT và CTCT của este là

A. C10H20O2  và  (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2

B. C9H14O2 và  CH3CH2COOCH(CH3)2        

C. C10H20O2  và (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2

D. C10H16O2 và (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2

Câu 13: Cho dãy chuyển hoá:

CH4  →   X  →   Y →  Z →   T →  M

Công thức cấu tạo của M là

A. CH3COOCH3.

B. CH2 = CHCOOCH3.

C. CH3COOCH = CH2.

D. CH3COOC2H5.

Câu 14: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

A. Không thuận nghịch.

B. Luôn sinh ra axit và ancol.

C. Thuận nghịch.

D. Xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.

Câu 15: Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được muối X1 và ancol X2. Oxi hóa X2 thu được chất hữu cơ X3. X3 không có phản ứng tráng gương. Vậy tên gọi của X là :

A. Metyl propionat

B. Etyl axetat

C. n-propyl fomiat

D. Isopropyl fomiat.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 30 của bài tập xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của este vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Câu 30: Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là

A.  Phản ứng trùng hợp.

B. Phản ứng cộng.

C.  Phản ứng thuỷ phân. 

D. Tất cả các phản ứng trên.

Câu 31: Thuỷ phân hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 8,16 gam một muối Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat

B. Etyl axetat

C. Metyl axetat

D. Propyl axetat

Câu 32: Cho sơ đồ sau:

Công thức cấu tạo của Z là

A. C2H5OH.

B. CH3COOH.

C. CH3COOC2H5.

D. Cả A, B đều đúng.

Câu 33: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 34: Cho sơ đồ sau:

Công thức cấu tạo của X là

A. CH2 = C(CH3) – COOC2H5.

B. CH2 = CHOCOC2H5.

C. CH2 = C(CH3)COOCH3.

D. CH2 = CHCOOC2H5

Câu 35:  Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este A no đơn chức chứa vòng benzen thu được CO2 và H2O . Hấp thụ toàn bộ sản phẩm này vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời có 40 gam kết tủa. Xác định CTPT, CTCT có thể có của A

A. 2

B. 3

C. 6

D. 5

 

----(Để xem nội dung lời giải chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của este. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh  ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

AMBIENT
?>