AMBIENT

Bài tập Hóa hữu cơ có đáp án

Tải về

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Bài tập Hóa hữu cơ có đáp án được HOC247 biên soạn và tổng hợp với nội dung đẩy đủ, chi tiết. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích phục vụ việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh!

BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ CÓ ĐÁP ÁN

 

I. LÝ THUYẾT

Câu 1. Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do

A. Axit cacboxylic chứa nhóm C = O và nhóm OH

B. Phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn

C. Có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử bền

D. Các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn

Câu 2. So sánh nhiệt độ sôi của các chất axit axetic, axeton, propan, etanol

A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH    

B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3    

D. C2H5OH > CHCOCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3

Câu 3. Nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol có cùng số nguyên tử cacbon là do

A. Vì ancol không có liên kết hiđro, axit có liên kết hiđro    

B. Vì liên kết hiđro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn                           

D. Vì axit có hai nguyên tử oxi

Câu 4. Trong số các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3CHO               B. C2H5OH                 C. CH3COOH                        D. C5H12

Câu 5. Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?

A. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH                          C. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH                          D. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO

Câu 6. Cho các chất CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp tăng dần theo nhiệt độ sôi là

A. T, X, Y, Z              B. T, Z, Y, X               C. Z, T, Y, X              D. Y, T, Z, X

Câu 7. Cho các chất sau: CH3COOH (1) , C2H5COOH (2), CH3COOCH3 ­(3), CH3CH2CH2OH (4). Chiều tăng dần nhiệt độ sôi  của các chất trên theo thứ tự từ trái qua phải là:

A. 1, 2, 3, 4                 B. 3, 4, 1, 2                 C. 4, 1, 2, 3                 D. 4, 3, 1, 2.

Câu 8. Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất ?

           C2H5OH                     HCOOH                     CH3COOH

A.        118,2oC                       78,3oC                         100,5oC

B.        118,2oC                       100,5oC                       78,3oC

C.        100,5oC                       78,3oC                         118,2oC

D.        78,3oC                         100,5oC                       118,2oC

Câu 9. Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?

A. CH3OH  <  CH3CH2COOH  <  NH3  <  HCl                   

B. C2H5Cl  <  CH3COOCH3  <  C2H5OH  <  CH3COOH

C. C2H5Cl  <  CH3COOH   <   C2H5OH                               

D. HCOOH  <  CH3OH  <  CH3COOH  <  C2H5F

Câu 10. Xét phản ứng: CH3COOH + C2H5OH  → CH3COOC2H5 + H2O.

Trong các chất trong phương trình phản ứng trên, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

A. C2H5OH                 B. CH3COOC2H5                   C. H2O                                    D. CH3COOH­

Câu 11. Cho các chất sau: C2H5OH (1), C3H7OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3), C2H5Cl (4), CH3COOH (5), CH3-O-CH3­ (6). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (4), (6), (1), (2), (3), (5).                             B. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

C. (6), (4), (1), (2), (3), (5).                             D. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

Câu 12. Cho các chất: Axit o – hidroxi benzoic (1), m – hidroxi benzoic (2), p – hidroxi benzoic (3), axit benzoic (4). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi giảm dần là:

A. (4), (3), (2), (1).      B. (1), (2), (3), (4).      C. (3), (2), (1), (4).      D. (2), (1), (3), (4).

Câu 13 Cho các chất: ancol etylic (1), andehit axetic (2), đi metyl ete (3), axit fomic (4). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (2), (3), (1), (4).      B. (3), (2), (1), (4).      C. (4), (1, (2), (3).       D. (4), (1), (3), (2).

Câu 14. Cho các chất: ancol propylic (1), axit axetic (2), metyl fomiat (3), ancol iso propylic (4), natri fomat (5). Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất và cao nhất tương ứng là:

A. (1), (2).                   B. (4), (1).                   C. (3), (5).                   D. (3), (2).

Câu 15. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo trật tự nhiệt độ sôi tăng dần?

A. H2CO, H4CO, H2CO2                                B. H2CO, H2CO2, H4CO       

C. H4CO, H2CO, H2CO2                                D. H2CO2, H2CO, H4CO.

Câu 16. Cho các chất: Etyl clorua (1), Etyl bromua (2), Etyl iotua (3). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (1), (2), (3).             B. (2), (3), (1).             C. (3), (2), (1).             D. (3), (1), (2).

Câu 17. Cho các chất: CH3COOH (1), CH2(Cl)COOH (2), CH2(Br)COOH (3), CH2(I)COOH (4). Thứ tực các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (1), (2), (3), (4).      B. (1), (4), (3), (2).      C. (2), (3), (4), (1).      D. (4), (3), (2), (1).

Câu 18. Cho các ancol: butylic (1), sec butylic (2), iso butylic (3), tert butylic (4). Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A. (1).                          B. (2).                          C. (3).                          D. (4). 

Câu 19. Cho các hidrocacbon: Pentan (1), iso – Pentan (2), neo – Pentan (3). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần:

A. (1), (2), (3).             B. (3), (2), (1).             C. (2), (1), (3).             D. (3), (1), (2).

Câu 20. Trong các chất sau: CO2, SO2, C2H5OH, CH3COOH, H2O. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A. H2O.                       B. CH3COOH.                        C. C2H5OH.                D. SO2.

Câu 21. Cho sơ đồ:

C2H6 (X) →  C2H5Cl ( Y) →  C2H6O ( Z) → C2H4O2 (T) → C2H3O2Na ( G) → CH4 (F)

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. (Z).                         B. (G).                         C. (T).                         D. (Y).

Câu 22. Sắp xếp các chất sau theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần: C2H5OH (1), C3H8 (2), C3H7OH (3), C3H7Cl (4), CH3COOH (5), CH3OH (6).

A. (2), (4), (6), (1), (3), (5).                             B. (2), (4), (5), (6), (1), (3).

C. (5), (3), (1), (6), (4), (2).                             D. (3), (4), (1), (5), (6), (2).

Câu 23. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần: ancol etylic (1), metyl axetat (2), etyl amin (3), axit fomic (4), Natri fomiat (5).

A. (1), (5), (3), (4), (2).                                    B. (5), (4), (1), (3), (2).

C. (2), (3), (1), (4), (5).                                    D. (5), (2), (4), (1), (3).

Câu 24. Cho các chất: CH3-NH2 (1), CH3-OH (2), CH3-Cl (3), HCOOH (4). Các chất trên được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (1), (2), (3), (4).      B. (3), (2), (1), (4).      C. (3), (1), (2), (4).      D. (1), (3), (2), (4).

Câu 25.  Nhiệt độ sôi của các chất được sặp xếp theo chiều tăng dần. Trường hợp nào dưới đây là đúng:

A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

C. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl.

D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

Câu 26. Trong các chất sau chất nào có nhiệt sôi thấp nhất:

A. Propyl amin.                                               B. iso propyl amin      

C. Etyl metyl amin.                                         D. Trimetyl amin.

Câu 27. So sánh nhiệt độ sôi cuả các chất sau: ancol etylic (1), Etyl clorua (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4), phenol (5).

A. 1 > 2 > 3 > 4 > 5.                                       B. 4 > 5 > 3 > 2 > 1.  

C. 5 > 4 > 1 > 2 > 3.                                       D. 4 > 1 > 5> 2 > 3.

Câu 28. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CHCH2CH2OH (5).

A. 3 > 5 > 1 > 2 > 4.                                       B. 1 > 3 > 4 > 5 > 2.  

C. 3 > 1 > 4 > 5 > 2.                                       D. 3 > 1 > 5 > 4 > 2.

Câu 29. Sắp xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo thứ tự giảm dần: ancol etylic(1), etylclorua (2), đimetyl ete (3) và axit axetic(4)?

A. (1)>(2)>(3)>(4).                                        C. (4) >(1) >(2)>(3).                                      

B. (4)>(3)>(2)>(1).                                         D. (1)>(4)>(2)>(3).

Câu 30. Cho các chất sau: (1) HCOOH, (2) CH3COOH, (3) C2H5OH, (4) C2H5Cl. Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (1) < (3) < (1) < (4)                                                                                                                      

B. (2) < (4) < (3) < (1)                                                                                                          

C. (4) < (3) < (1) < (2)                                                                                                                      

D. (3) < (2) < (1) < (4)

...

Trên đây là phần trích dẫn Bài tập Hóa hữu cơ (có đáp án chi tiết), để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA