Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 15 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

90 phút 10 câu 133 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):