AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?

  • A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản
  • B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây
  • C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít
  • D. Chủ nghĩa Mác – Lênin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>