YOMEDIA
NONE

Bài tập 43 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 43 tr 54 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{5x-10}{x^{2}+7}: (2x - 4)\)

b)  \((x^2 -25) :\frac{2x+10}{3x-7}\)

c) \(\frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\( \dfrac{5x-10}{x^{2}+7}: (2x - 4)\)

\( =\dfrac{5x-10}{x^{2}+7}:\dfrac{2x-4}{1}\)

\(=\dfrac{5x-10}{x^{2}+7}.\dfrac{1}{2x-4}\)

\(=\dfrac{5(x-2)}{x^{2}+7}.\dfrac{1}{2(x-2)}\)

\( =\dfrac{5(x-2).1}{(x^{2}+7).2(x-2)}=\dfrac{5}{2(x^{2}+7)}\)

Câu b:

\(({x^2} - 25): \dfrac{2x+10}{3x-7}\)

\( =\dfrac{x^{2}-25}{1}:\dfrac{2x+10}{3x-7}\)

\(=\dfrac{x^{2}-25}{1}.\dfrac{3x-7}{2x+10}\)

\(=\dfrac{(x-5)(x+5)}{1}.\dfrac{3x-7}{2(x+5)}\)

\( =\dfrac{(x-5)(x+5)(3x-7)}{2(x+5)}\)

\(=\dfrac{(x-5)(3x-7)}{2}\)

Câu c:

\( \dfrac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\dfrac{3x+3}{5x-5}\)

\(=  \dfrac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}.\dfrac{5x-5}{3x+3}\)

\( = \dfrac{{x\left( {x + 1} \right)}}{{5\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)}}.\dfrac{{5\left( {x - 1} \right)}}{{3\left( {x + 1} \right)}}\)

\(=\dfrac{x(x+1).5(x-1)}{5(x-1)^{2}.3(x+1)}=\dfrac{x}{3(x-1)}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON