YOMEDIA
NONE

Bài tập 8.1 trang 35 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 8.1 tr 35 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Hãy thực hiện các phép tính sau : 

a) \(\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\)

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x}\)

d) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right)\)

So sánh kết quả của a với kết quả của b; kết quả của c với kết quả của d.

Phép chia có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp hay không ? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\) \(\displaystyle\displaystyle = {x \over y}.{z \over y} = {{xz} \over {{y^2}}}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\) \(\displaystyle\displaystyle = {y \over z}.{y \over x} = {{{y^2}} \over {xz}}\)

Kết quả câu b là nghịch đảo kết quả câu a.

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x} = \left( {{x \over y}.{z \over y}} \right).{x \over z} \) \(\displaystyle= {{xz} \over {{y^2}}}.{x \over z} = {{{x^2}} \over {{y^2}}}\)

d)  \(\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right) = {x \over y}:\left( {{y \over z}.{x \over z}} \right) \) \(\displaystyle = {x \over y}:{{xy} \over {{z^2}}} = {x \over y}.{{{z^2}} \over {xy}} = {{{z^2}} \over {{y^2}}}\)

Kết quả câu c và d khác nhau. Phép chia không có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 35 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Xuan Xuan

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 35)

  Tìm phân thức P biết :

  a) \(p=\dfrac{4x^2-16}{2x+1}=\dfrac{4x^2+4x+1}{x-2}\)

  b) \(\dfrac{2x^2+4x+8}{x^3-3x^2-x+3}:P=\dfrac{x^3-8}{\left(x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 43 (Sách bài tập - trang 35)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau :

           \(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:......=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Bài 42 (Sách bài tập - trang 35)

  Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến TP . Hồ Chí Minh là 411 km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, chúng gặp nhau tại Huế rồi tiếp tục đi. Con tầu thứ hai phải đi 20 giờ nữa thì tới TP. Hồ Chí Minh

  Hãy biểu diễn qua x :

  a) Chiều dài các quãng đường Hà Nội - Huế, Huế - TP. Hồ Chí Minh

  b) Vận tốc của con tầu thứ hai

  c) Thời gian đi của con tầu thứ hai từ Hà Nội vào Huế

  d) Thời gian đi của con tầu thứ nhất từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế

  e) Vận tốc của con tầu thứ nhất

  f) Thời gian của con tầu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Bài 41 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn các biểu thức (chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính)

  a) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  c) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  d) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  e) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\)

  f) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  Bài 40 (Sách bài tập - trang 34)

  Tìm Q biết :

  a) \(\dfrac{x-y}{x^3+y^3}.Q=\dfrac{x^2-2xy+y^2}{x^2-xy+y^2}\)

  b) \(\dfrac{x+y}{x^3-y^3}.Q=\dfrac{3x^2+3xy}{x^2+xy+y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Bài 39 (Sách bài tập - trang 34)

  Thực hiện phép chia phân thức :

  a) \(\dfrac{x^2-5x+6}{x^2+7x+12}:\dfrac{x^2-4x+4}{x^3+3x}\)

  b) \(\dfrac{x^2+2x-3}{x^2+3x-10}:\dfrac{x^2+7x+12}{x^2-9x+14}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Bài 38 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^4-xy^3}{2xy+y^2}:\dfrac{x^3+x^2y+xy^2}{2x+y}\)

  b) \(\dfrac{5x^2-10xy+5y^2}{2x^2-2xy+2y^2}:\dfrac{8x-8y}{10x^3+10^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bài 37 (Sách bài tập - trang 34)

  Thực hiện phép tính (chú ý đến quy tắc đổi dấu)

  a) \(\dfrac{4\left(x+3\right)}{3x^2-x}:\dfrac{x^2+3x}{1-3x}\)

  b) \(\dfrac{4x+6y}{x-1}:\dfrac{4x^2+12xy+9y^2}{1-x^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON