Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 65 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

a) Điểm C là trung điểm của … vì…

b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì …

Hướng dẫn giải chi tiết bài 65

Câu a:

Điểm C là trung điểm của DBC nằm giữa D, D và CB= CD(2,5cm).

Câu b:

Điểm C không là trung điểm của AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

Câu c:

Điểm A không là trung điểm của BC vì A không nằm giữa B và C.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 65 trang 126 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB = 2a. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của OA  và OB. Độ dài đoạn thẳng MN là:

  • A. 2a
  • B. a
  • C. \(\frac{{3{\rm{a}}}}{2}\)
  • D. 0,5a
 • Lê Chí Thiện
  Bài 64 (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điềm nằm giữa M và B thì :

                  \(CM=\dfrac{CA-CB}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 63 (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Vẽ lại hình 19.

  Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (Tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương
  Bài 62 (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho  I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID

  a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp 3 đoạn thẳng IB không ? Vì sao ?

  b) Vẽ trung điểm M của IB. Vì sao điểm M cũng là trung điểm của CD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2 cm và B nằm giữa A, C. Vì sao điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu (....)

  AB = ......= ......cm

  DB = .....=......cm

  Điểm B là trung điểm của ......vì ......

  Điểm D không là trung điểm của BC vì .......

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 136)

  Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1: Cho 3 điểm M,N,O sao cho OM = 2cm , ON = 2cm , MN = 4cm. Vì sao có thể khẳng định O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

  Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho OA = 3cm , Om = 4,5cm. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

  Câu 3: Trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó. Biết MN = NO = OP = PQ = QR. Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm C , D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD = 2cm. Gọi M là trung điểm của AB.

  a, Giải thích tại sao M cũng là trung điểm của AB

  b, Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 5: Trên tia Ax lây hai điểm O và B sao cho OA = 2cm , AB = 5cm. Gọi I là trung điểm của OB. Tính AI.

  Câu 6:Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M , N sao cho OM = 2cm , ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB.

  Câu 7: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA ( O khác B ). Hãy so sánh OM với trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA , OB.

  Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = \(^{2^{100}}\) ( cm ). Gọi \(M_1\) là trung điểm của đoạn thẳng AB ; gọi M\(_2\) là trung điểm của đoạn thẳng M1B ; gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,...., gọi M100 là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài đoạn thẳng M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho đoạn thẳng AB = 12cm, BC = 8cm. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB và BC

  Tính độ dài đoạn thẳng DE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn