ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 2.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Các cặp phân số bằng nhau là:

(A) \(\frac{{ - 3}}{4}\) và \(\frac{{ - 4}}{3}\)

(B) \( - \frac{2}{3}\) và \(\frac{{6}}{9}\)

(C) \(\frac{{3}}{7}\) và \(\frac{{ - 3}}{7}\)

(D) \(\frac{{7}}{8}\) và \(\frac{{ - 35}}{{ - 40}}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1