ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Hình học 11 Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Chương 2 Bài 1 về Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. Qua 2 điểm phân biệt có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • B. Qua 3 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • C. Qua 3 điểm không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • D. Qua 4 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • A. \(AM{\rm{ }}(M\)là trung điểm của\(AB).\)    
  • B. \(AN{\rm{ }}(N\)là trung điểm của \(CD).\)
  • C. \(AH{\rm{ }}(H\)là hình chiếu của\(B\) trên \(CD).\)
  • D. \(AK{\rm{ }}(K\)là hình chiếu của\(C\)trên \(BD).\)
   
   
  • A. \(CD\) và \(NP.\)
  • B. \(CD\) và \(MN.\)
  • C. \(CD\) và \(MP.\)
  • D. \(CD\) và \(AP.\)
  • A. \({a^2}.\)
  • B. \(\frac{{{a^2}}}{2}.\)
  • C. \(\frac{{{a^2}}}{4}.\)
  • D. \(\frac{{{a^2}}}{{16}}.\)
  • A. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}C.\)
  • B. \(I,{\rm{ }}B,{\rm{ }}D.\)               
  • C. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}B.\)
  • D. \(I,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D.\)
 • Câu 6:

  Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. AC và BD cắt nhau
  • B. AC và BD không có điểm chung
  • C. Tồn tại một mặt phẳng chứa AD và BC
  • D. AB và CD song song với nhau
  • A. Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.
  • B. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là điểm S.
  • C. Giao tuyến của (SBC) và (SCD) là SK, với K là giao điểm của SD và BC.
  • D. Giao tuyến của (SOC) và (SAD) là SM, với M là giao điểm của AC và SD.
 • Câu 8:

  Cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA; các điểm B’, C’ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng.

  • A. Giao tuyến của (OBC) và (A’B’C’) là A’B’;
  • B. Giao tuyến của (ABC) và (OC’A’) là CK, với K là giao điểm của C’B’ với CB
  • C. (ABC) và (A’B’C’) không cắt nhau
  • D. Giao tuyến của (ABC) và (A’B’C’) là MN, với M là giao điểm của AC và A’C’, N là giao điểm của BC và B’C’.
 • Câu 9:

  Cho hình chóp S.ABCDE, phát biểu nào sau đây là đúng.

  • A. Điểm B thuộc mặt phẳng (SED)
  • B.  Điểm E thuộc mặt phẳng (SAB)
  • C. Điểm D thuộc mặt phẳng (SBC)
  • D. Điểm D thuộc mặt phẳng (SAB)
 • Câu 10:

  Cho hình chóp S.ABCDE, phát biều nào sau đây là đúng?

  • A. SE và AB cắt nhau
  • B. Đường thẳng SB nằm trong mặt phẳng SED
  • C.  (SAE) và (SBC) có một điểm chung duy nhất
  • D. SD và BC chéo nhau.
 • Câu 11:

  Cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA, B’, C’ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A.  Đường thẳng AC và A’C’ căt nhau.
  • B. Đường thẳng OA và C’B’ cắt nhau.
  • C.  Hai đường thẳng AC và A’C’ cắt nhau tại một điểm thuộc (ABO)
  • D. Hai đường thẳng CB và C’B’ cắt nhau tại một điểm thuộc (OAB)
 • Câu 12:

  Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   

  • A. Giao điểm của (SMC) với BD là giao điểm của CN với BD, trong đó N là giao điểm của SM và AD.
  • B. Giao điểm của (SAC) với BD là giao điểm của SA và BD
  • C. Giao điểm của (SAB) với CM là giao điểm của SA và CM
  • D. Đường thẳng DM không cắt mặt phẳng (SBC)
 • Câu 13:

  Cho hình chóp S.ABCD, các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tam giác A’B’C’
  • B. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D’ với D’ là giao điểm của B’I với SD, trong đó I là giao điểm của A’C’ với SO, O là giao điểm của AC và BD
  • C.  Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác SA’B’C’
  • D. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D
 • Câu 14:

  Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC. Phát biều nào sau đây là đúng?

  • A. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD. 
  • B. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD)
  • C. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao điểm của CM với BD
  • D. Giao điểm của MN với (SBD) là M.
 • Câu 15:

  Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau và không đồng phẳng. số giao điểm của ba đường thẳng là:

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 1
  • D. Kết quả khác 
 

 

 

YOMEDIA
1=>1