AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(G\) là trọng tâm của tam giác\(BCD.\) Giao tuyến của mặt phẳng \(\left( {ACD} \right)\) và \(\left( {GAB} \right)\)là:

  • A. \(AM{\rm{ }}(M\)là trung điểm của\(AB).\)    
  • B. \(AN{\rm{ }}(N\)là trung điểm của \(CD).\)
  • C. \(AH{\rm{ }}(H\)là hình chiếu của\(B\) trên \(CD).\)
  • D. \(AK{\rm{ }}(K\)là hình chiếu của\(C\)trên \(BD).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \( \bullet \) \(A\) là điểm chung thứ nhất giữa hai mặt phẳng \(\left( {ACD} \right)\) và \(\left( {GAB} \right).\)

  \( \bullet \) Ta có \(BG \cap CD = N \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}N \in BG \subset \left( {ABG} \right) \Rightarrow N \in \left( {ABG} \right)\\N \in CD \subset \left( {ACD} \right) \Rightarrow N \in \left( {ACD} \right)\end{array} \right. \Rightarrow N\) là điểm chung thứ hai giữa hai mặt phẳng \(\left( {ACD} \right)\) và \(\left( {GAB} \right).\)

  Vậy \(\left( {ABG} \right) \cap \left( {ACD} \right) = AN.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>