AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(M,{\rm{ }}N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(CD.\) Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) qua \(MN\) cắt \(AD,{\rm{ }}BC\) lần lượt tại \(P\) và \(Q.\) Biết \(MP\) cắt \(NQ\) tại \(I.\) Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

  • A. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}C.\)
  • B. \(I,{\rm{ }}B,{\rm{ }}D.\)               
  • C. \(I,{\rm{ }}A,{\rm{ }}B.\)
  • D. \(I,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\left( {ABD} \right) \cap \left( {BCD} \right) = BD\).

  Lại có \(\left\{ \begin{array}{l}I \in MP \subset \left( {ABD} \right)\\I \in NQ \subset \left( {BCD} \right)\end{array} \right. \Rightarrow I\) thuộc giao tuyến của \(\left( {ABD} \right)\) và \(\left( {BCD} \right)\)

  \( \Rightarrow I \in BD \Rightarrow I,{\rm{ }}B,{\rm{ }}D\) thẳng hàng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>