Trắc nghiệm Hình học 10 Bài 1 Các định nghĩa

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1 Bài 1 về Các định nghĩa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nếu hai vectơ khác vectơ không cùng hướng với nhau thì có giá song song hoặc trùng nhau
  • B. Vectơ không cùng phương với mọi vectơ
  • C. Hai vectơ có cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng hướng
  • D. Hai vectơ khác vectơ không ngược hướng nhau thì cùng phương
  • A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\)
  • B. \(\vec{AM}=-\vec{BM}\)
  • C. \(\vec{AM}=\vec{AB}\)
  • D. \(\vec{AM}=-\vec{AB}\)
  • A. \(\vec{FG}\)
  • B. \(\vec{ED}\)
  • C. \(\vec{DE}\)
  • D. \(\vec{GF}\)
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 7
 • Câu 6:

  Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • B. Có 5 vectơ gốc O có độ dài bằng nhau.
  • C. Có 4 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • D. Các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau
 • Câu 7:

  Cho 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {CB} \) ngược hướng 

  Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4
 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Với mọi điểm E trên đường thẳng BC, vectơ AE không cùng phương với vectơ BC.
  • B. Vectơ AE có thể cùng phương với vectơ BC.
  • C. Tập hợp các điểm M sao cho AM cùng phương với BC là một đường thẳng qua A.
  • D. Tập hợp các điểm N sao cho AN cùng hướng với BC là đường thẳng qua A, song song với BC.
 • Câu 9:

  Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. ABCD là hình bình hành
  • B. ADCB
  • C. CB = BD
  • D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.
 • Câu 10:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.
  • B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.
  • C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương với nhau.
  • D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn