Trắc nghiệm Hình học 10 Bài 1 Các định nghĩa

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1 Bài 1 về Các định nghĩa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nếu hai vectơ khác vectơ không cùng hướng với nhau thì có giá song song hoặc trùng nhau
  • B. Vectơ không cùng phương với mọi vectơ
  • C. Hai vectơ có cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng hướng
  • D. Hai vectơ khác vectơ không ngược hướng nhau thì cùng phương
  • A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\)
  • B. \(\vec{AM}=-\vec{BM}\)
  • C. \(\vec{AM}=\vec{AB}\)
  • D. \(\vec{AM}=-\vec{AB}\)
  • A. \(\vec{FG}\)
  • B. \(\vec{ED}\)
  • C. \(\vec{DE}\)
  • D. \(\vec{GF}\)
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 7
 • Câu 6:

  Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • B. Có 5 vectơ gốc O có độ dài bằng nhau.
  • C. Có 4 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • D. Các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau
 • Câu 7:

  Cho 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {CB} \) ngược hướng 

  Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4
 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Với mọi điểm E trên đường thẳng BC, vectơ AE không cùng phương với vectơ BC.
  • B. Vectơ AE có thể cùng phương với vectơ BC.
  • C. Tập hợp các điểm M sao cho AM cùng phương với BC là một đường thẳng qua A.
  • D. Tập hợp các điểm N sao cho AN cùng hướng với BC là đường thẳng qua A, song song với BC.
 • Câu 9:

  Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. ABCD là hình bình hành
  • B. ADCB
  • C. CB = BD
  • D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.
 • Câu 10:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.
  • B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.
  • C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương với nhau.
  • D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.