ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1.29 trang 14 SBT Toán 10

Giải bài 1.29 tr 14 SBT Đại số 10

Cho hai tập hợp A, B. Mệnh đề nào là sai trong các mệnh đề sau?

A. A∖B ⊂ A       

B. B∖A ⊂ B

C. A∖B ∪ B∖A ⊂ A∪B   

D. A∖B ∪ B∖A = A∪B

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A đúng vì nếu lấy \(x \in A\backslash B \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \in A\\
x \notin B
\end{array} \right. \Rightarrow x \in A\)

⇒A∖B ⊂ A 

Đáp án B đúng vì nếu lấy \(x \in B\backslash A \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \notin A\\
x \in B
\end{array} \right. \Rightarrow x \in B\)

⇒B∖A ⊂ B

Đáp án C đúng vì nếu lấy 

\(\begin{array}{l}
x \in A\backslash B \cup B\backslash A \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \in A\backslash B}\\
{x \in B\backslash A}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \in A}\\
{x \notin B}
\end{array}} \right.}\\
{\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \notin A}\\
{x \in B}
\end{array}} \right.}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \in A}\\
{x \in B}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

⇒x ∈ A∪B

Đáp án D sai. Phản ví dụ:

Giả sử A = {1}; B = {1,2}.

Ta có:1 ∈ A∪B nhưng

\(\left\{ \begin{array}{l}
1 \notin A\backslash B\\
1 \notin B\backslash A
\end{array} \right. \Rightarrow 1 \notin A\backslash B \cup B\backslash A\)

Đáp án đúng: D

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.29 trang 14 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1