YOMEDIA

Unit 4 lớp 9 Listen - Bài nghe Learning a foreign language


Bài học Listen Unit 4 Lớp 9 - Learning a Foreign Language hướng dẫn các em nghe hội thoại về việc học tiếng Anh của một học viên, qua đó chọn lọc thông tin đúng sai trong nội dung bài.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Listen Unit 4 Lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (v) the boxes and correct the false sentences. (Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (V) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)

a. Nga's studying English for her work.

b. She learned English at school and university.

c. She works for a national bank in Hanoi.

d. She needs to improve her writing.

e. Her listening is excellent.

f. She hopes she can talk to people from all over the world, and understand her favourite English songs.

Guide to answer

a) - True

b) - True

c) - False

=> She works for an international bank in Ha Noi.

d) - True

e) - False

=> Her listening is terrible.

f) - True

 • Tapescript Listen Unit 4 Lớp 9

Host: Kate, can I introduce you to Nga? She’s studying  English here in London.

Kate: Hello, pleased to meet you.

Nga: Pleased to meet you, too.

Kate: Where are you from Nga?

Nga: I am from VietNam.

Kate: Why are you studying English here?

Nga: I need  it for my job.

Kate: Really? So, What  do you do?

Nga: I work for a bank, an international bank in HaNoi.

 Kate: Oh, I see. Did you learning English at school?

Nga: Yes, and at university,too. I ‘ve for get  er……forget…

Kate: Forgotten.

Nga:  Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my    writing skills. You know….sometimes I have to write letter in English.

Kate: What about listening Nga?

Nga: It’s terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can’t understand them.

Kate: Do you studying English?

Nga: Oh yes. It’s interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all over the world… and I can understand the words of my favorite songs, too.

Kate: That very good. Good luck to you, Nga.

Hỏi đáp Listen Unit 4 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 4 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm gì chưa hiểu cần giải đáp các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Trong những từ dưới đây, hãy điền vào đoạn văn cho thích hợp

  knows – undersanding – things – subjects – written –

  many – to – know – friendship – in - what

   

  English is a very useful language. If we (1)………………. English , we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand (2)…………….we want to say. English also helps us to learn all kinds of (3)…………………. Hundred of books are (4)……………. in English every day in (5)………………… countries. English has also helped to spread ideas and knowledge (6)………………. all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better (7)……………….and (8)…………………among countries of the world.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA