YOMEDIA

Unit 4 lớp 9 Speak - Hội thoại Learning a foreign language


Bài học Speak Unit 4 Lớp 9 - Learning a Foreign Language hướng dẫn các em cách thể hiện quan điểm và gợi ý, đề xuất một ý kiến nào đó.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Speak Unit 4 Lớp 9

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you. (Làm việc nhóm. Các bạn Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục các cùng học ở trường bạn muốn theo học. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

I think....                                   Why don't we....?

What do you think ...?                 If we go to..., we can...

I agree/disagree because....       We should ....

I don't understand.                     Let's....

 

Guide to answer

You: Congratulation! Thu. How wonderful you are!

Thu: Thanks.

You: I think you should take the scholarship to the Brighton Language Center. It's the best way to learn English there.

Thu: I don't understand.

You: If we go to study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the English culture, too.

Thu: I agree. What do you think about the language center in Brighton?

You: The center in that school has its excellent reputation.

Thu: I think so, too. Where do you think I should live?

You: I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practice speaking English. Moreover, it's much cheaper than you live in an apartment.

Thu: Good idea!

You: And how long will the course last?

Thu: Six weeks.

You: I think it's long enough for you to improve your English.

Thu: But the tuition is very expensive! I think I should go to Brisbane Institute os English in Australia. The tuition there is much lower.

You: You may be right.

Hỏi đáp Speak Unit 4 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 4 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Tìm trong những câu sau đây lỗi sai và sửa lại cho phù hợp.

  1. Charlie said that he is living in London then.

  2. She said she would go to Canada next day.

  3. He asked me if it is raining.

  4. It was say that he would have money problem.

  5. They asked me how old is she.

  6. She asked me if was I happy to shop there.

  7. Tom said he can’t come to our party on Friday.

  8. He asked me if I can speak more slowly.

  9. Tom asked me weather I could go with him.

  10. She said that she must go then.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA