ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Ways of Socialising

Cùng thực hành bài tập trắc nghiệm Writing Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising giúp các em kiểm tra kỹ năng sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh và hoàn thành đoạn văn đơn giản theo kỹ năng đã học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer from A, B, C or D to complete a right sentence.

  There/ be/ numerous/ area/ non-verbal communication/ be/ effective/ verbal communication.

  • A. There is numerous area where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • B. There are numerous areas which non-verbal communication has more effective than verbal communication.
  • C. There is numerous areas in where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • D. There are numerous areas where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • A. Non-verbal cues primarily express inner feelings while verbal messages deal basically with outside world.
  • B. Non-verbal cue primarily express inner feelings while verbal messages deal basically to outside world.
  • C. Non-verbal cues primarily express inner feelings when verbal messages deal basic with outside world.
  • D. Non-verbal cues primarily expresses inner feelings while verbal messages dealing basically with outside world.
   
   
  • A. Non-verbal message is likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot control as easily as spoken words.
  • B. Non-verbal messages are likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot be controlled as easily as spoken words.
  • C. Non-verbal messages are likely being more genuine because non-verbal behaviors cannot to be controlled as easily as spoken words.
  • D. Non-verbal message are likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot be controlled as easy as spoken words.
  • A. Social etiquette limits what can say, but non-verbal cues can communicate thoughts.
  • B. Social etiquette limit what can be said, but non-verbal cues can communicate thoughts.
  • C. Social etiquette limits what can be said, but non-verbal cues can communicate thoughts.
  • D. Social etiquette limited what can be said, but non-verbal cues can communicate thoughts.
  • A. Speaker can add enormously to the complexity of the verbal message through simple non-verbal signals.
  • B. A speaker can add enormously to the complexity of the verbal message through simple non-verbal signals.
  • C. Speaker can add enormous to the complexity of the verbal message through simple non-verbal signals.
  • D. A speaker can add enormous to complexity of the verbal message through simple non-verbal signals.
 

 

AMBIENT
1=>1