Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Ways of Socialising

Để củng cố từ vựng, học247 gợi ý một số bài tập Vocabulary Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising giúp các em tự kiểm tra khả năng ghi nhớ về ngữ nghĩa và cách dùng của các từ vựng đã học trong bài.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose A, B, C, or D that best completes each unfinished sentence.

  Câu 1:

  • A. supposes 
  • B. discusses
  • C. attends
  • D. socialises
 • Câu 2:

  • A. correct
  • B. right
  • C. suitable
  • D. exact
 • Câu 3:

  • A. verbal
  • B. non-verbal
  • C. tongue
  • D. oral
 • Câu 4:

  • A. matter
  • B. attention
  • C. place
  • D. situation
 • Câu 5:

  • A. attention
  • B. attentively
  • C. attentive
  • D. attentiveness

Được đề xuất cho bạn